top of page

Algemene voorwaarden

versie mei 2024

Art. 1 - Toepasselijkheid
 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor freelance presentator, moderator, trainer en actrice Sarah Martens van Presenting Sarah, Peter Benoitlaan 38, 3010 Kessel-Lo met ondernemingsnummer BE 0740.708.430.

 

1.2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

1.3 Voor individuele coachingstrajecten en activiteiten die Presenting Sarah organiseert op basis van individuele inschrijvingen gelden bijzondere voorwaarden.


Art. 2 - Definities  

 

2.1 ‘DE OPDRACHTGEVER’ is de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de freelancer inhuurt teneinde een prestatie of creatie uit te voeren in zijn/haar opdracht.

 

2.2 Presentator, moderator en actrice Sarah Martens van Presenting Sarah wordt vanaf nu in deze voorwaarden ‘IK’, ‘MIJ’ of ‘ME’ genoemd.

 

2.3 ‘DE OPDRACHT’ is het geheel van activiteiten die ik moet uitvoeren om aan de vraag van de opdrachtgever te voldoen zoals beschreven in de offerte.

 

2.4 ‘EEN PRESTATIE’ is een geheel van activiteiten die ik uitvoer op een met de opdrachtgever afgesproken datum en op een afgesproken locatie of online platform en indien van toepassing voor een afgesproken publiek; zoals maar niet uitsluitend: een trainingsessie, online presentatie, evenement-moderatie, acteerprestatie, video- of audio-opname.Art. 3 – Communicatie

3.1 Communicatie en meldingen die onder deze overeenkomst vallen, zullen in de eerste plaats via e-mailadres sarah@presentingsarah.com gebeuren. Dringende vragen of mededelingen die een kennisname binnen de 48 uur na verzending vereisen, moeten via telefoon, sms of WhatsApp verstuurd worden op het nummer +32 494 03 03 44.


Art. 4 – Wijzigingen aan de opdracht


 

4.1 Wanneer de opdrachtgever de offerte aanvaardt door middel van een bevestiging via e-mail, wordt de overeenkomst bindend. 

 

4.2 Indien de opdrachtgever de aard en/of het volume van de opdracht wenst te wijzigen ná de offertebevestiging, kan dit enkel mits onderlinge overeenkomst. Indien de beide partijen niet tot een onderlinge overeenkomst kunnen komen over de nieuwe opdracht, is de opdrachtgever wel verplicht het reeds uitgevoerde werk en de reeds gemaakte kosten te vergoeden.

 

4.3 Indien de opdracht na de offertebevestiging geannuleerd wordt om redenen die niet gecategoriseerd kunnen worden als overmacht, is de opdrachtgever verplicht het reeds uitgevoerde werk en de reeds gemaakte kosten te vergoeden. Wanneer een annulering die niet te wijten is aan overmacht plaatsvindt binnen de twee weken voor de aanvang van de prestatie, behoud ik me het recht voor om een annuleringsvergoeding aan te rekenen van 30% van het totale factuurbedrag.

 

4.4 Als ik wegens overmacht niet in staat ben de opdracht binnen de voorziene termijn uit te voeren of de prestatie op de voorziene datum te leveren, kan ik niet aansprakelijk gesteld worden.

 

4.5 Onder "OVERMACHT" wordt verstaan elke onvoorziene en uitzonderlijke situatie of gebeurtenis die plaatsvindt buiten de wil van de partijen om en niet te wijten is aan een fout of nalatigheid van een van de partijen of van een onderaannemer, waardoor een van de partijen een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen en waarvan de gevolgen ondanks alle geleverde inspanningen niet kunnen worden voorkomen.Art. 5 - Facturering

5.1 Tenzij anders overeengekomen zijn al mijn facturen betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Alle invorderingskosten vallen ten laste van de klant. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12,5% per jaar van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitare vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag als forfaitaire schadevergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

 

Het niet-betalen van een factuur op haar vervaldag maakt tevens alle andere, door de klant gebeurlijke verschuldigde sommen, onmiddellijk eisbaar. Bij niet-betaling behoud ik me tevens het recht voor om verdere uitvoeringen stop te zetten. Bovendien behoud ik me het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte. Alle gedeeltelijke betalingen door de klant zullen in eerste instantie toegerekend worden op de openstaande interesten en schadebedingen en vervolgens op de hoofdsom van de oudste facturen.Art. 6 - Betwistingen

6.1 De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.

6.2 De vernietiging (of nietigheid) van een clausule zal beperkt blijven tot die clausule en zal geen invloed hebben op de overige bepalingen van de overeenkomst. Partijen verbinden zich ertoe om alle nodige inspanningen te leveren om een clausule die nietig of onafdwingbaar blijkt te vervangen door een clausule die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.
 


(Bekijk ook de disclaimer in verband met het gebruik van deze website en het privacybeleid.)

 

Bijzondere voorwaarden

Individuele coaching
Evenementen/workshops met individuele inschrijving

versie mei 2024

Art. 1 - Toepasselijkheid

 

1.1 Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing voor freelance presentator, moderator en actrice Sarah Martens van Presenting Sarah, Peter Benoitlaan 38, 3010 Kessel-Lo met ondernemingsnummer BE 0740.708.430, op alle activiteiten die Presenting Sarah zelf organiseert op basis van individuele inschrijvingen, zoals individuele coachingsessies en evenementen en workshops die publiek toegankelijk zijn.

 

1.2 Deze bijzondere voorwaarden gelden samen met de algemene voorwaarden van Presenting Sarah, en hebben voorrang op de algemene voorwaarden waar deze overlappen.

 

Art. 2 - Definities 

 

2.1 De ‘KLANT’ is de natuurlijke of rechtspersoon die de deelname aan een activiteit van Presenting Sarah boekt voor zichzelf of voor een werknemer.

 

2.2 De ‘DEELNEMER’ is de persoon voor wie deelname aan de activiteit van Presenting Sarah werd geboekt door de klant.

 

2.3 Presentator, moderator en actrice Sarah Martens van Presenting Sarah wordt vanaf nu in deze voorwaarden ‘IK’, ‘MIJ’ of ‘ME’ genoemd.

 

 

Art. 3 - Boeking en betaling

 

3.1 Voor boekingen via software van derden, zoals Eventbrite, gelden de boekings- en betalingsvoorwaarden vermeld op het desbetreffende platform van deze derden.

 

3.2 Voor alle overige activiteiten, boekt de klant de deelname aan de activiteit via de website www.presentingsarah.com. Ik verbind mij ertoe om naar beste vermogen de beschikbare coachingsmomenten te communiceren in de boekingstool, maar ik behoud me het recht voor om boekingen te weigeren op basis van gewijzigde beschikbaarheid. Binnen de zeven kalenderdagen ontvangt de klant een e-mail met bevestiging dat er een plaats op de gevraagde datum en activiteit gereserveerd is en met een factuur. De klant dient de factuur binnen de zeven kalenderdagen na het versturen van de factuur te betalen, tijdens welke periode ik het tijdstip van de activiteit voor de gevraagde deelnemer blokkeer. Bij laattijdige betaling is de deelname aan de desbetreffende activiteit of op de desbetreffende datum niet meer gegarandeerd.

 

3.3 Voor bepaalde activiteiten, zoals workshops, geldt een minimum-aantal deelnemers om de activiteit te laten doorgaan. Wanneer er een dergelijk minimumaantal is, wordt dat steeds expliciet vermeld bij de beschrijving van de activiteit op mijn website of op het platform van derden waarop de tickets voor de activiteit verkocht worden. Uiterlijk één week voor de aanvang van de activiteit zal de deelnemer via e-mail op de hoogte gesteld worden als de activiteit dient geannuleerd te worden vanwege een te laag deelnemersaantal. Het inschrijvingsgeld zal dan onverminderd terugbetaald worden op de rekening vanwaar de betaling gebeurd is.

 

3.4 Voor bepaalde activiteiten, zoals coachingssessies, kan een beurtenkaart aangeschaft worden waarbij het volledige bedrag van meerdere activiteiten voor aanvang van de eerste activiteit betaald wordt. Alle betalings- en annulatie-voorwaarden uit deze bijzondere voorwaarden zijn hierop van toepassing, waarbij met ‘aanvang van de activiteit’ de datum bedoeld wordt van de geboekte activiteit die als eerste plaatsvindt. De beurtenkaart blijft twee jaar geldig na aankoop. Wanneer de klant niet alle sessies heeft opgebruikt na twee jaar, kunnen overgebleven beurten nog gebruikt worden mits betaling van een toeslag die het prijsverschil dekt tussen de aankoopprijs van de beurtenkaart (verrekend naar het gemiddelde per sessie) op het moment van aankoop en de aankoopprijs van de beurtenkaart (verrekend naar het gemiddelde per sessie) op het moment dat de achterstallige sessie geboekt wordt.

 

 

Art. 4 - Annulatie

 

4.1 Behoudens overmacht, is de deelname van de deelnemer aan de gevraagde activiteit en op het gevraagde tijdstip verzekerd vanaf het moment dat ik de betaling van de factuur ontvangen heb, op voorwaarde dat het minimumaantal deelnemers voor de betreffende activiteit ingeschreven is.

 

4.2 Indien hetzij ik, hetzij de klant of de deelnemer, de deelname aan de activiteit wil verplaatsen naar een ander tijdstip of een andere activiteit, kan dit enkel mits onderlinge overeenkomst. Indien de beide partijen niet tot een onderlinge overeenkomst kunnen komen over een nieuw moment, gelden de terugbetalingsvoorwaarden bepaald in artikel 4.3.

 

4.3. Indien ik door overmacht niet in staat ben om de gevraagde activiteit te laten doorgaan, krijgen de klant en de deelnemer de keuze om op een later moment aan dezelfde of soortgelijke activiteit deel te nemen, of om het inschrijvingsgeld te laten terug betalen.


Indien de klant of de deelnemer de deelname aan een activiteit annuleert, gelden volgende voorwaarden:

  • Tot 1 week voor aanvang van de activiteit is er geen annuleringskost en kan de activiteit terugbetaald of omgeboekt worden naar een later moment of een andere activiteit.

  • Vanaf 1 week voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het inschrijvingsgeld aangerekend, of in het geval van een beurtenkaart: 50% van het gemiddelde bedrag voor één sessie.

  • Vanaf 24 uur voor aanvang wordt het volledige inschrijvingsgeld ingehouden, of in het geval van een beurtenkaart wordt één sessie als gebruikt aangeduid.

Wanneer de klant of deelnemer geen gebruik meer wil maken van resterende sessies op de beurtenkaart, mogen deze sessies doorverkocht worden aan derden, mits schriftelijke verwittiging aan sarah@presentingsarah.com. Een terugbetaling van de resterende sessies op een beurtenkaart is enkel mogelijk na deelname aan de eerste sessie en indien de klant ontevreden is over de geleverde dienst, in welk geval de klant een schriftelijk motivatie voor diens ontevredenheid dient te sturen naar sarah@presentingsarah.com binnen één maand na afloop van de eerste sessie.

Bekijk ook de disclaimer in verband met het gebruik van deze website en het privacybeleid.

bottom of page